NET Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

“Enerji Kimlik Belgesi” olmayan binalara iskan ruhsatı verilmeyecek.

“Enerji Kimlik Belgesi” olmayan binalara iskan ruhsatı verilmeyecek.

Yeni yasaya göre, 1 Ocak 2020’den itibaren Enerji Kimlik Belgesi olmayan binaların alım, satım veya kiralanması yapılamayacak. Bu kapsamda Türkiye’de mesken olarak kullanılan tüm binalar için 1 Ocak 2020 tarihine kadar kimlik belgesinin alınması gerekiyor. Belge ile binalarda enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının kayıt altına alınması hedefleniyor.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan “5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” (BEP) gereğince mevcut ve yeni tüm binalarda zorunlu olan ve binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesi ile binalardaki enerji performansı verimliliği A’dan G’ye kadar bir değer ile sınıflandırılıyor.

Buna göre yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfının en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanması ve inşa edilmesi zorunluluğu bulunuyor. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar ise yasaya göre iskan ruhsatı alamıyor.

Mevcut binalar içinse enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu bulunmuyor. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelere bağlı olarak A-G arasında bir sınıfta Enerji Kimlik Belgesi alabiliyor.

Ocak 2020’ye kadar almak gerekiyor.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 28 Nisan 2017 tarihli ve 30051 sayılı Resmi Gazete’ye göre alım-satım ve kiraya verme işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesinin (EKB) aranması şartı 02.05.2017 tarihinden 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir.

Yetkilendirilmiş firmalardan alınan Enerji Kimlik Belgelerinin düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir. “Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar “yeni bina”, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar ise “mevcut bina” olarak değerlendiriliyor.

Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesi’ni ilgili idareye (belediye) sunması gerekiyor. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmiyor.

Mevcut binalarda ise 1 Ocak 2020 yılına kadar süre tanınmış olup bu tarihe kadar belge alımını tamamlamaları isteniyor. Böylece 1 Ocak 2020 yılına kadar Türkiye’deki tüm binaların Enerji Kimlik Belgelerinin tamamlanmış olması bekleniyor.

Belgeyi vermek için de özel eğitim alınıyor.

Enerji Kimlik Belgesi’ni, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanlığı eğitimine katılarak başarılı olmuş ve EKB Uzmanı Belgesi’ni almış mimarlar, makine, elektrik ve inşaat mühendisleri düzenleyebiliyor. Enerji Kimlik Belgesi düzenleyebilmeleri için aynı zamanda SMM (Serbest Mühendis Müşavir) belgesine sahip olmaları ve çalıştıkları kurumu BEP-TR sistemine kaydettirmiş olmaları gerekiyor. Bünyesinde EKB düzenlemek üzere yetki belgesi almış mühendis veya mimar bulunduran Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri, mevcut binalarda EKB vermeye yetkili kuruluşlar arasında yer alıyor.

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

  • Belgenin sol alt köşesinde bulunan seri numarası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın http://www.bep.gov.tr/BELGESORGULAMA/Sorgulama.aspx adresinden kontrol edilmeli.
  • Belgenin üzerinde inşaat yılı yazılı olmalı.
  • Belgenin üzerinde ilgili firma kaşesi hariç hiçbir logo yer almamalı.
  • Mimari proje yok ise mutlaka röleve çalışması yapılmalı.
  • Firmadan yetkili olduğuna dair sertifikası talep edilmeli.

KAYNAK